Hyppää pääsisältöön

Usein kysyttyä


Usein kysytyt kysymykset eri aihealueista

Näytä kaikki kysymykset ja vastaukset

Uusimmat kysymykset ja vastaukset

Information till vårdnadshavaren om besök hos psykolog eller kurator

Avainsanat Lainsäädäntö Perusopetus Lukiokoulutus

Elevvården genomförs i samarbete mellan eleven eller den studerande och hans eller hennes vårdnadshavare. En minderårig elev eller studerande har dock rätt att förbjuda att vårdnadshavarna informeras om besök hos psykolog eller kurator, ifall hemlighållandet med hänsyn till elevens eller den studerandes ålder och utvecklingsnivå samt sakens natur inte klart strider mot barnets intresse. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som hör till personalen inom elevhälsan ska bedöma om den minderåriges intressen tillgodoses. Bedömningen av om förutsättningarna uppfylls kräver prövning från fall till fall.

Rätten till förbud innebär också att man inte rekommenderar att frånvaroregistreringar på grund av psykolog- och kuratorbesök automatiskt görs i det system med vilket man håller kontakt med vårdnadshavarna. Registreringen kan avslöja för vårdnadshavaren att eleven varit hos psykolog eller kurator i de fall då eleven förbjudit att sekretessbelagda uppgifter om honom eller henne själv lämnas ut.

Oppilaiden tekemät teokset

Avainsanat Lainsäädäntö Opetussuunnitelma Perusopetus

Oppilaiden ja opiskelijoiden tekemien teosten tekijänoikeudet kuuluvat heille itselleen, eikä oppilaitos voi käyttää teoksia vapaasti ilman oppilaan lupaa. Opinnoissa tehty teos voidaan arvostella tekijänoikeuden estämättä.

Oppilaalla on oikeus luopua taloudellisista tekijänoikeuksistaan opetuksen järjestäjän hyväksi, mutta tällöinkin hänelle jää tiettyjä luovuttamattomia moraalisia oikeuksia teokseen, kuten isyysoikeus eli oikeus tulla asianmukaisella tavalla teoksen yhteydessä mainituksi teoksen tekijänä sekä luoksepääsyoikeus.

On muistettava, että oppilaiden tuotokset nauttivat tekijänoikeussuojaa vain, jos ne ylittävät teoskynnyksen, eli ovat riittävän luovia ja omaperäisiä. Alaikäisten oppilaiden ja opiskelijoiden tekijänoikeuksien luovuttaminen edellyttää huoltajan hyväksyntää.

Poissaolotiedon julkisuus

Avainsanat Lainsäädäntö Oppilas- ja opiskelijahuolto Perusopetus

Tieto oppilaan ja opiskelijan poissaolosta on julkinen tieto. Poissaolon syy voi kuitenkin olla salassa pidettävä, kuten sairaus, eikä se saa ilmetä tietoa luovutettaessa. Jos poissaolotietoja annetaan pidemmältä ajanjaksolta, on arvioitava, kuvaako tieto oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia, kuten elämäntapaa, jolloin tieto saattaa olla salassa pidettävä, eikä sitä saa antaa.

Poissaolotietoja käsiteltäessä on huomioitava tietosuoja-asetuksen vaatimukset henkilötietojen käsittelystä. Vaikka kysymys on julkisista tiedoista, ei henkilöön yhdistettävissä olevia poissaolotietoja saa luovuttaa ulkopuolisille, esimerkiksi luovuttamalla tieto kopiona, tulosteena tai sähköisessä muodossa sitä pyytävälle tai asettamalla tiedot julkisesti nähtäville.

Oppilas- ja opiskeluhuollon henkilörekisteri

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan koulutuksen järjestäjä ylläpitää opiskeluhuoltorekisteriä, johon tallennetaan opiskeluhuoltokertomukset sekä muut siihen liittyvissä tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä opiskelijaa koskevat asiakirjat. Opiskeluhuoltorekistereistä voidaan luovuttaa tietoja tietoon oikeutetulle asianmukaisesti suojatun teknisen käyttöyhteyden avulla. Opiskelijahuoltorekisteriin eivät lain mukaan kuulu terveydenhuollon potilaskertomukset tai kuraattorin asiakaskertomukset, jotka kuuluvat eri rekistereihin.

Opiskeluhuollon henkilörekistereihin on oppilas- ja opiskelijahuoltolain lisäksi sovellettava tietosuojalainsäädäntöä ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (julkisuuslaki). Tietosuojaperiaatteiden mukaisesti rekisteröityjen tietoja on säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Erityisesti arkaluonteisten henkilötietojen, joita opiskelijahuoltorekisterit lähes aina sisältävät, käsittely on hyvin rajoitettua. Julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä viranomaisen hallussa olevia tietoja ei saa luovuttaa sivullisille, ellei siihen ole laissa säädettyä perustetta tai sen, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty, antamaa lupaa. Opiskelijahuoltorekisterit sisältävät salassa pidettäviä tietoja.

Yksilökohtaisen opiskeluhuoltoasian käsittelijän tekemien Word-asiakirjojen tallennuksessa on tärkeää huolehtia siitä, etteivät sivulliset pääse näkemään tiedostoon sisältyviä tekstejä. Jos henkilön työtehtävät muuttuvat, eikä hän ole enää oikeutettu tietoihin, on tekstit poistettava tiedostoista. Ylipäänsä salassa pidettäviä tietoja sisältävien tekstien säilyttämiseen edes tekstinkäsittelyohjelmien tiedostoissa kannattaa suhtautua pidättyväisesti. Erilaisia tekstien mallipohjia, ilman henkilötietoja, voidaan toki säilyttää.