Hyppää pääsisältöön

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuus


Opas tarjoaa konkreettisia malleja kokonaisturvallisuuden suunnitteluun, riskien tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä suunnitelmien yhteensovittamiseen ja käyttöönottamiseen.

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuusoppaan tavoitteena on antaa käytännön ohjeita turvallisuussuunnitteluun ja -johtamiseen varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille ja tuottajille, päiväkodin johtajille ja rehtoreille sekä päiväkotirakennusten ja koulujen omistajille ja ylläpitäjille. Lue lisää oppaasta.

Turvallisuuden osa-alueita

alt-text (optional, uses title if not set)

Fyysinen turvallisuus

Fyysinen turvallisuus syntyy turvallisesta ja terveellisestä ympäristöstä kokonaisuudessaan. Turvalliset rakennukset, rakenteet, kalusteet ja laitteet sekä turvallinen lähiympäristö ovat osa fyysistä turvallisuutta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Sosiaalinen turvallisuus

Jokaisella ihmisellä on perustarve kuulua joukkoon ja olla osa yhteisöä. Sosiaaliseen turvallisuuteen kuuluuvat osallisuuteen, osallistumiseen ja vuorovaikutukseen liittyvät asiat.

alt-text (optional, uses title if not set)

Psyykkinen turvallisuus

Lapsella, oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus kasvaa psyykkisesti turvallisessa ympäristössä. Psyykkiseen turvallisuuteen kuuluvat turvallisuuden ja turvattomuuden tunteisiin sekä kognitioihin liittyvät asiat

alt-text (optional, uses title if not set)

Pedagoginen turvallisuus

Pedagoginen turvallisuus muodostuu turvallisesta kasvu- ja oppimisympäristöstä, lapsien ja aikuisten välisistä verkostoista sekä kannustavasta ja tukevasta ohjauksesta.

Turvallisuuden johtaminen

alt-text (optional, uses title if not set)

Turvallisuuden johtaminen

Kokonaisvaltainen turvallisuus syntyy kaikkien turvallisuuden osa-alueiden johtamisesta. Sivulla esitellään EduSafe-hankkeessa kehitetty kokonaisvaltaisen turvallisuuden malli sekä kerrotaan tarkemmin muun muassa ennakoinnista, häiriötilanteiden hallinnasta ja kriisiviestinnästä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Varhaiskasvatuksen turvallisuustyön organisointi ja johtaminen

Turvallinen varhaiskasvatusympäristö antaa pohjan kasvua ja oppimista tukevan ilmapiirin luomiseksi sekä lisää lasten ja henkilöstön hyvinvointia. Sivulta löydät tietoa varhaiskasvatuksen turvallisuuden erityispiirteistä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Yleissivistävän koulutuksen turvallisuustyön organisointi ja johtaminen

Turvallisuuden rakentaminen on aktiivista työtä, johon kaikki koulussa työskentelevät osallistuvat. Sivulta löydät tietoa esimerkiksi koulumatkojen turvallisuudesta, lapsen lääkehoidosta ja vaarallisista töistä perusopetuksessa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ammatillisen koulutuksen turvallisuustyön organisointi ja johtaminen

Jokainen oppilaitos on omanlaisensa, joten hyvä turvallisuustyön suunnittelu edellyttää aina paikallisten olosuhteiden tuntemista. Oppilaitoksen turvallisuusjohtaminen on mitä suurimmassa määrin moniammatillista yhteistyötä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Työsuojelu ja -turvallisuus

Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjällä on ensisijainen, lainsäädäntöön perustuva velvollisuus huolehtia työn ja työolosuhteiden turvallisuudesta. Lisäksi sivulla kerrotaan ammatillisen koulutuksen erityispiirteistä työsuojelun ja -turvallisuuden näkökulmasta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Yhteistyötahot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen turvallisuuteen vaikuttavat omalla osa-alueellaan eri tahot. Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen hedelmällisen turvallisuustyön tulisi perustua jatkuvaan keskusteluun ja vuorovaikutukseen yhteistyöverkoston kanssa.

Suunnitelmat ja asiakirjat

alt-text (optional, uses title if not set)

Varhaiskasvatuksen, opetuksen sekä oppilas- ja opiskeluhuollon suunnitelmat

Sivulta löydät lisätietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmista, ammatillisen tutkintojen perusteista sekä oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelmista.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on edistää kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyötä. Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma sekä yhdenvertaisuussuunnitelma laaditaan ja päivitetään yhteistyössä henkilöstön ja oppilaiden kanssa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Työturvallisuuteen, -suojeluun ja -terveyteen liittyvät suunnitelmat

Työnantajalla on oltava työsuojelun ohjelma turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi. Lisäksi työnantajalla on oltava kirjallinen toimintasuunnitelma työterveyshuollosta sekä päihdeohjelma.

alt-text (optional, uses title if not set)

Pelastusturvallisuuteen liittyvät suunnitelmat

Pelastussuunnitelman laatimisen tavoitteena on ennaltaehkäisevästi poistaa vaaroja ja suunnitella hätä- ja onnettomuustilanteiden toimenpiteitä. Sivulta löydät lisätietoja pelastussuunnitelman laatimisesta.