Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen keskeinen työmenetelmä, joka tukee varhaiskasvatuksen suunnittelua, toteuttamista, arviointia ja kehittämistä. Pedagogisen dokumentoinnin tavoitteena on:

1. Oppia tuntemaan yksittäistä lasta
2. Mahdollistaa huoltajien osallisuus lapsensa varhaiskasvatukseen
3. Ymmärtää lasten välisiä suhteita
4. Tunnistaa ja tiedostaa henkilöstön ja lasten välisen vuorovaikutuksen luonnetta.

Pidemmältä aikaväliltä kootut dokumentit ovat tärkeä osa pedagogisen toiminnan arviointia ja henkilöstön toiminnan itsearviointia. Varhaiskasvatuksen asiantuntijoille laadittu materiaali avaa sitä, miten pedagoginen dokumentointi määrittyy varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa sekä antaa esimerkkejä siitä, miten pedagogisen dokumentoinnin prosessi voi käytännössä toteutua.

Materiaalin esimerkit painottuvat päiväkoteihin, mutta ne ovat sovellettavissa myös perhepäivähoitoon ja muuhun varhaiskasvatukseen. Ei ole vain yhtä tapaa toteuttaa pedagogista dokumentointia.

Materiaali koostuu neljästä osasta:

Ensimmäisen osan johdantoluennossa avataan lyhyesti, mitä pedagoginen dokumentointi tarkoitta, miksi se on tärkeää sekä miten pedagogisen dokumentoinnin prosessi ja tasot jäsentyvät. Tarkastelu nivoutuu varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin.

Toisen osan asiantuntijaluennoissa avataan tarkemmin, miten pedagogisen dokumentoinnin prosessi todentuu lasten ja huoltajien sekä lapsiryhmän ja henkilöstön tasoilla.

Kolmannessa osassa käsitellään pedagogiseen dokumentointiin liittyviä eettisiä näkökulmia. Tietosuojakäytänteisiin liittyvä materiaali julkaistaan myöhemmin.

Neljänteen osaan on koottu pedagogisen dokumentoinnin hyviä käytäntöjä tutustuttavaksi ja tarpeen mukaan hyödynnettäväksi.

Materiaalia voi hyödyntää keskustelun virittäjänä esimerkiksi tiimipalavereissa ja työyhteisöjen yhteisissä tilaisuuksissa. Tukimateriaalin tarkoituksena on herättää ajatuksia ja tarjota ideoita paikallisen pohdinnan ja kehittämisen tueksi.

Tervetuloa mukaan matkaan!